Superwizja zespołów

Superwizja zespołów ma być pomocna członkom zespołu w

◦ Pogłębianiu pracy klinicznej.
◦ Konceptualizacji przypadków.
◦ Wymianie doświadczenia zawodowego.
◦ Uczestniczeniu w procesie grupowym w omawianiu konfliktów i udzielaniu sobie zwrotów na temat pracy zawodowej.
◦ Przestrzeganiu ram etyki zawodowej.
◦ Dbaniu o świadomość emocjonalną.
◦ Motywowaniu do samorozwoju.
◦ Tolerowaniu różnic w grupie.